Anunț angajare și rezultate – îngrijitoare și paznic (debutant)

Anunț angajare – Colegiul Tehnologic Spiru Haret Piatra Neamt .PDF

TEMATICA POST PAZNIC .PDF

TEMATICA POST ÎNGRIJITOARE .PDF

http://posturi.gov.ro/anunt/ingrijitoare-si-paznic-2-posturi/

 

A.) Colegiul Tehnologic „Spiru Haret”, cu sediul în Piatra Neamț, strada Petru Rareș
nr. 26, județul Neamț, organizează concurs, pentru ocuparea următorului post
contractual, conform H.G. nr. 1336/08.11.2022.
1. Nivelul postului*: execuţie.
2. Denumirea postului: 1 post îngrijitoare și 1 post paznic, posturi vacante, pe
perioadă determinată, la Colegiul Tehnologic „Spiru Haret”.
3. Gradul/Treapta profesional/profesională: debutant.
4. Scopul principal al postului: îndeplinirea sarcinilor de serviciu.
5. Numărul de posturi: 1 post îngrijitoare și 1 post paznic.

B.) Documente solicitate candidaţilor pentru întocmirea dosarului de concurs,
conform art. 35 din H.G. 1336/2022:
a) formular de înscriere la concurs, conform modelului prevăzut la anexa nr. 2;
b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit
legii, aflate în termen de valabilitate;
c) copia certificatului de căsătorie sau a altui document prin care s-a realizat
schimbarea de nume, după caz;
d) copiile documentelor care atestă nivelul studiilor și ale altor acte care atestă
efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea
condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
e) copia carnetului de muncă, a adeverinței eliberate de angajator pentru perioada
lucrată, care să ateste vechimea în muncă și în specialitatea studiilor solicitate pentru
ocuparea postului;
f) certificat de cazier judiciar sau, după caz, extrasul de pe cazierul judiciar;

g) adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de
către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate cu cel
mult 6 luni anterior derulării concursului;
h) certificatul de integritate comportamentală din care să reiasă că nu s-au comis
infracțiuni prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul
național automatizat cu privire la persoanele care au comis infracțiuni sexuale, de
exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum și pentru completarea Legii
nr. 76/2008 privind organizarea și funcționarea Sistemului Național de Date Genetice
Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru candidații înscriși pentru posturile din
cadrul sistemului de învățământ, sănătate sau protecție socială, precum și orice
entitate publică sau privată a cărei activitate presupune contactul direct cu copii,
persoane în vârstă, persoane cu dizabilități sau alte categorii de persoane vulnerabile
ori care presupune examinarea fizică sau evaluarea psihologică a unei persoane;
i) curriculum vitae, model comun european.
Dosarele de concurs se depun la sediul Colegiului Tehnologic „Spiru Haret” din
Piatra Neamț, strada Petru Rareș nr.26, județul Neamț, compartimentul secretariat,
telefon: 0233226079, persoană de contact: Dudici Elena, e-mail:
spiru_haret20022000@yahoo.com.
Termenul de depunere a dosarelor: 05.04.2023, ora 14.00, la sediul instituţiei.
C.) Condiţiile generale prevăzute de art. 15 din H.G. 1336/08.11.2022
Poate ocupa un post vacant sau temporar vacant persoana care îndeplinește condițiile
prevăzute de Legea nr. 53/2003 — Codul muncii, republicată, cu modificările și
completările ulterioare, și cerințele specifice prevăzute la art. 542 alin. (1) și (2) din
Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu
modificările și completările ulterioare:
a) are cetățenia română sau cetățenia unui alt stat membru al Uniunii Europene, a
unui stat parte la Acordul privind Spațiul Economic European (SEE) sau cetățenia
Confederației Elvețiene;

b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
c) are capacitate de muncă în conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 — Codul
muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
d) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe
baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare
abilitate;
e) îndeplinește condițiile de studii, de vechime în specialitate și, după caz, alte
condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
f) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra securității
naționale, contra autorității, contra umanității, infracțiuni de corupție sau de serviciu,
infracțiuni de fals ori contra înfăptuirii justiției, infracțiuni săvârșite cu intenție care
ar face o persoană candidată la post incompatibilă cu exercitarea funcției contractuale
pentru care candidează, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea;
g) nu execută o pedeapsă complementară prin care i-a fost interzisă exercitarea
dreptului de a ocupa funcția, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfășura
activitatea de care s-a folosit pentru săvârșirea infracțiunii sau față de aceasta nu s-a
luat măsura de siguranță a interzicerii ocupării unei funcții sau a exercitării unei
profesii;
h) nu a comis infracțiunile prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind
Registrul național automatizat cu privire la persoanele care au comis infracțiuni
sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum și pentru
completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea și funcționarea Sistemului
Național de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru domeniile
prevăzute la art. 35 alin. (1) lit. h).
Condiţii specifice de participare la concurs:
1. Studii de specialitate**: generale/ medii (diplomă de absolvire/ diplomă de
bacalaureat);
2. Perfecționări (specializări): diplome sau certificate de absolvire a cursurilor de
igienă – pentru postul de îngrijitor și acte de studii din care să reiese nivelul de
calificare – pentru postul de paznic;
3. Cunoștințe de operare/programare pe calculator (necesitate și nivel): nu este cazul;
4. Limbi străine (necesitate și nivel) cunoscute: nu necesită;

5. Abilități, calități și aptitudini necesare: abilități de lucru în echipă;
6. Cerințe specifice*** (conform art. 542 alin. (1) si (2) din O.U.G. 57/2019): curs de
igienă ( îngrijitor) și certificat de calificare profesională – ( atestat profesional
conform Legii 333/2003- pentru postul de paznic/ agent de pază);
7. Vechime minim 1 an.
D.) Bibliografie şi tematică pentru postul de îngrijitor:
1. ORDIN Nr. 1456/2020 din 25 august 2020
pentru aprobarea Normelor de igienă din unităţile pentru ocrotirea, educarea,
instruirea, odihna şi recreerea copiilor şi tinerilor, cu modificările și completările
ulterioare și ORDIN Nr. 1885/2021 din 16 septembrie 2021 privind modificarea
anexei la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1456/2020 pentru aprobarea Normelor de
igienă din unităţile pentru ocrotirea, educarea, instruirea, odihna şi recreerea copiilor
şi tinerilor;
2. ORDIN Nr. 119/2014 din 4 februarie 2014
pentru aprobarea Normelor de igienă şi sănătate publică privind mediul de viaţă al
populaţiei, cu modificările și completările ulterioare și ORDIN Nr. 562/2023 din
23 februarie 2023 pentru modificarea şi completarea Normelor de igienă şi sănătate
publică privind mediul de viaţă al populaţiei, aprobate prin Ordinul ministrului
sănătăţii nr. 119/2014;
3. ORDIN Nr. 4183/2022 din 4 iulie 2022
pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a unităţilor de
învăţământ preuniversitar
4. CONTRACT MUNCĂ Nr. 651/2021 din 28 aprilie 2021
Contract colectiv de muncă unic la Nivel de Sector de Activitate Învăţământ
Preuniversitar, înregistrat la M.M.P.S.–D.D.S. sub nr. 651 din data de 28.04.2021;
5. LEGE Nr. 307/2006 din 12 iulie 2006 *** Republicată
privind apărarea împotriva incendiilor, cu modificările și completările ulterioare;
6. LEGE Nr. 319/2006 din 14 iulie 2006
Legea securităţii şi sănătăţii în muncă, cu modificările și completările ulterioare;
7. LEGE Nr. 53/2003 din 24 ianuarie 2003 *** Republicată
Codul muncii ( sancțiuni disciplinare);

Bibliografie şi tematică pentru postul de paznic:
1. LEGEA 333/08.07.2003 – privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi
protecţia persoanelor, ***Republicată (MONITORUL OFICIAL NR. 189 din
18 martie 2014) , cu modificările și completările ulterioare;
2. Norme de prevenire şi stingere a incendiilor specifice unităţilor cu profil de
învăţământ şi educaţie aprobate de Ministerul Educaţiei şi Cercetării cu Ordinul
nr. 3946/ 2001;
3. LEGEA 319/2006 – Legea securităţii şi sănătăţii în muncă, cu modificările și
completările ulterioare;
4. LEGE Nr. 307/2006 din 12 iulie 2006 *** Republicată
privind apărarea împotriva incendiilor, cu modificările și completările ulterioare;
5. ORDIN Nr. 4183/2022 din 4 iulie 2022
pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a unităţilor
de învăţământ preuniversitar;
6. CONTRACT MUNCĂ Nr. 651/2021 din 28 aprilie 2021
Contract colectiv de muncă unic la Nivel de Sector de Activitate Învăţământ
Preuniversitar, înregistrat la M.M.P.S.–D.D.S. sub nr.651 din data de 28.04.2021;
7. LEGE Nr. 53/2003 din 24 ianuarie 2003 *** Republicată
Codul muncii ( sancțiuni disciplinare)
E.) Calendarul de desfăşurare a concursului, respectiv data limită şi ora până la
care se pot depune dosarele de concurs:
– termenul de depunere a dosarelor (10 zile lucrătoare de la afişare): 05.04.2023,
ora 14.00, la sediul instituţiei;
– selecţia dosarelor: 06.04.2023, ora 9.00, la sediul instituţiei;

PENTRU POSTUL DE PAZNIC
– proba scrisă în data de 19.04.2023, orele: 10.00 – 11.00, la sediul instituției;
– afişarea rezultatelor de la proba scrisă: în data de 19.04.2023, ora 11,30
– proba interviu în data de 19.04.2023, orele: 11.30 – 12.30, la sediul instituției;
– afişarea rezultatelor de la proba de interviu: în data de 19.04.2023 , ora 13.00
– afişarea rezultatelor finale: în data de 19.04.2023 , ora 15,00

PENTRU POSTUL DE ÎNGRIJITOARE
– proba scrisă în data de 19.04.2023, orele: 09.00 – 10.00, la sediul instituției;
– afişarea rezultatelor de la proba scrisă: în data de 19.04.2023, ora 10,30
– proba practică în data de 19.04.2023, orele: 11.00 – 12.00, la sediul instituției;
– afişarea rezultatelor de la proba practică: 19.04.2023, ora 12.30.
– proba interviu în data de 19.04.2023, ora 12.30 – 13,30, la sediul instituției;
– afişarea rezultatelor de la proba de interviu: 19.04.2023, ora 14.00.
– afişarea rezultatelor finale: 19.04.2023, ora 15.00.

Termenele în care se pot depune contestaţii, respectiv afişarea rezultatelor
contestaţiilor:
– se pot depune contestaţii până în data de: 20.04.2023, ora 15.00, la sediul
instituţiei.
– afişarea rezultatelor la soluţionarea contestaţiilor: 20.04.2023, ora 16.00, la
sediul instituţiei.

 

REZULTATE CONTESTATIE CONCURS PAZNIC .pdf

Candidatul nemulţumit de modul de soluţionare a contestaţiei se poate adresa instanţei de contencios administrativ, în condiţiile legii.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.