Anunț angajare îngrijitoare și paznic (debutant)

A.) Colegiul Tehnologic „Spiru Haret”, cu sediul în Piatra Neamț, strada Petru Rareș nr. 26, județul Neamț, organizează concurs, pentru ocuparea următorului post contractual, conform H.G. nr. 1336/08.11.2022.

1. Nivelul postului*: execuţie;
2. Denumirea postului: 1 post îngrijitoare și 1 post paznic, posturi vacante, pe perioadă determinată, la Colegiul Tehnologic „Spiru Haret”;
3. Gradul/Treapta profesional/profesională: debutant;
4. Scopul principal al postului: îndeplinirea sarcinilor de serviciu;
5. Numărul de posturi: 1 post îngrijitoare și 1 post paznic.

B.) Documente solicitate candidaţilor pentru întocmirea dosarului de concurs, conform art. 35 din H.G. 1336/2022:
a) formular de înscriere la concurs, conform modelului prevăzut la anexa nr. 2;
b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, aflate în termen de valabilitate;
c) copia certificatului de căsătorie sau a altui document prin care s-a realizat schimbarea de nume, după caz;
d) copiile documentelor care atestă nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
e) copia carnetului de muncă, a adeverinței eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă și în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului;
f) certificat de cazier judiciar sau, după caz, extrasul de pe cazierul judiciar;
g) adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului;
h) certificatul de integritate comportamentală din care să reiasă că nu s-au comis infracțiuni prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul național automatizat cu privire la persoanele care au comis infracțiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum și pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea și funcționarea Sistemului Național de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru candidații înscriși pentru posturile din cadrul sistemului de învățământ, sănătate sau protecție socială, precum și orice entitate publică sau privată a cărei activitate presupune contactul direct cu copii, persoane în vârstă, persoane cu dizabilități sau alte categorii de persoane vulnerabile ori care presupune examinarea fizică sau evaluarea psihologică a unei persoane;
i) curriculum vitae, model comun european. Dosarele de concurs se depun la sediul Colegiului Tehnologic „Spiru Haret” din Piatra Neamț, strada Petru Rareș nr.26, județul Neamț, compartimentul secretariat, telefon: 0233226079, persoană de contact: Dudici Elena, e-mail: spiru_haret20022000@yahoo.com. Termenul de depunere a dosarelor: 17.03.2023, ora 14.00, la sediul instituţiei.

C.) Condiţiile generale prevăzute de art. 15 din H.G. 1336/08.11.2022 Poate ocupa un post vacant sau temporar vacant persoana care îndeplinește condițiile prevăzute de Legea nr. 53/2003 — Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și cerințele specifice prevăzute la art. 542 alin. (1) și (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare:
a) are cetățenia română sau cetățenia unui alt stat membru al Uniunii Europene, a unui stat parte la Acordul privind Spațiul Economic European (SEE) sau cetățenia Confederației Elvețiene;
b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
c) are capacitate de muncă în conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 — Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
d) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
e) îndeplinește condițiile de studii, de vechime în specialitate și, după caz, alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
f) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra securității naționale, contra autorității, contra umanității, infracțiuni de corupție sau de serviciu, infracțiuni de fals ori contra înfăptuirii justiției, infracțiuni săvârșite cu intenție care ar face o persoană candidată la post incompatibilă cu exercitarea funcției contractuale pentru care candidează, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea;
g) nu execută o pedeapsă complementară prin care i-a fost interzisă exercitarea dreptului de a ocupa funcția, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfășura activitatea de care s-a folosit pentru săvârșirea infracțiunii sau față de aceasta nu s-a luat măsura de siguranță a interzicerii ocupării unei funcții sau a exercitării unei profesii;
h) nu a comis infracțiunile prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul național automatizat cu privire la persoanele care au comis infracțiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum și pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea și funcționarea Sistemului Național de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru domeniile prevăzute la art. 35 alin. (1) lit. h).

Condiţii specifice de participare la concurs:

1. Studii de specialitate**: generale/ medii (diplomă de absolvire/ diplomă de bacalaureat);
2. Perfecționări (specializări): diplome sau certificate de absolvire a cursurilor de igienă – pentru postul de îngrijitor și acte de studii din care să reiese nivelul de calificare – pentru postul de paznic;
3. Abilități, calități și aptitudini necesare: abilități de lucru în echipă;
4. Cerințe specifice*** (conform art. 542 alin. (1) si (2) din O.U.G. 57/2019): curs de igienă ( îngrijitor) și certificat de calificare profesională – (atestat profesional conform Legii 333/2003- pentru postul de paznic/ agent de pază);
5. Vechime: minim 1 an.
D.) Bibliografie şi tematică pentru postul de îngrijitor:
1. Ordin M.S 961/2016 pentru aprobarea Normelor tehnice privind curățenia, dezinfecția și sterilizarea în unitățile sanitare publice și private, tehnici de lucru și interpretare pentru testele de evaluare a eficienței procedurii de curățenie și dezinfecție, procedurilor recomandate pentru dezinfecția mâinilor, în funcție de nivelul de risc, metodelor de aplicare a dezinfectantelor chimice în funcție de suportul care urmează să fie tratat și a metodelor de evaluare a derulării și eficienței procesului de sterilizare (ANEXA l : Cap. I, Cap II, Cap.lll ANEXA 3, ANEXA 4);
2. Legea 477/2()04 privind Codul de conduită a personalului contractual din autoritățile și instituțiile publice cu modificările și completările ulterioare;
3. Ordin M.S. 1101/2016 privind aprobarea Normelor de supraveghere, prevenire și limitare a infecțiilor asociate asistenței medicale în unitățile sanitare (ANEXA 4 Precautiunile Standard);

4. Ordin M.S. nr. 1955/1995 pentru aprobarea Normelor de igienă privind unitățile pentru ocrotirea, educarea și instruirea copiilor și tinerilor cu modificările și completările ulterioare( CAPITOLUL 11 Art.29);
5. Ordin M.S. nr. 1025/2000 pentru aprobarea Normelor privind serviciile de spălătorie pentru unitățile medicale. (Anexa nr. I Pct. 2( 2.I — 2.3), 2.8, 2.9, Pct.3(3. l, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5), Pct.4 (4.3) Pct.7, Pct.8, Pct.9, Pct. IO, Pct. 1 1, Pct. 12.13, Pct. 14.8);
6. Ordin Nr. 1225/5031 din 24 decembrie 2003 privind aprobarea Metodologiei pentru organizarea şi certificarea instruirii profesionale a personalului privind însuşirea noţiunilor fundamentale de igienă;
7. Ordin Nr. 1225/5031 din 24 decembrie 2003 privind aprobarea Metodologiei pentru organizarea şi certificarea instruirii profesionale a personalului privind însuşirea noţiunilor fundamentale de igienă.

Bibliografie şi tematică pentru postul de paznic:
1. Legea 333/08.07.2003 – privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor, republicată (Monitorul Oficial Nr. 189 din 18 martie 2014);
2. Norme de prevenire şi stingere a incendiilor specifice unităţilor cu profil de învăţământ şi educaţie aprobate de Ministerul Educaţiei şi Cercetării cu Ordinul nr. 3946/ 2001;
3. Legea 319/2006 – Legea securităţii şi sănătăţii în muncă.

E.) Calendarul de desfăşurare a concursului, respectiv data limită şi ora până la care se pot depune dosarele de concurs:
– termenul de depunere a dosarelor (10 zile lucrătoare de la afişare): 17.03.2023,
ora 14.00, la sediul instituţiei;
– selecţia dosarelor: 24.03.2023, ora 14.00, la sediul instituţiei;

Pentru postul de paznic:
– proba scrisă în data de 29.03.2023, orele: 09.00 – 10.00, la sediul instituției;
– afişarea rezultatelor de la proba scrisă: în data de 29.03.2023, ora 10.30.
– proba interviu în data de 29.03.2023, orele: 11.00 – 12.00, la sediul instituției;
– afişarea rezultatelor de la proba de interviu: în data de 29.03.2023, ora 12.30.
– afişarea rezultatelor finale: în data de 29.03.2023, ora 15.00.

Pentru postul de îngrijitoare:
– proba scrisă în data de 29.03.2023, orele: 09.00 – 10.00, la sediul instituției;
– afişarea rezultatelor de la proba scrisă: în data de 29.03.2023, ora 10.30.
– proba practică în data de 29.03.2023, orele: 11.00 – 12.00, la sediul instituției;
– afişarea rezultatelor de la proba practică: 29.03.2023, ora 12.30.
– proba interviu în data de 29.03.2023, ora 13.00, la sediul instituției;
– afişarea rezultatelor de la proba de interviu: 29.03.2023, ora 14.00.
– afişarea rezultatelor finale: 29.03.2023, ora 15.00.

Termenele în care se pot depune contestaţii, respectiv afişarea rezultatelor contestaţiilor:
– se pot depune contestaţii până în data de: 30.03.2023, ora 15.00, la sediul instituţiei.
– afişarea rezultatelor la soluţionarea contestaţiilor: 30.03.2023, ora 16.00, la sediul instituţiei.

 

4.2 Anunt Colegiul Tehnologic Spiru Haret Piatra Neamt .PDF

posturi.gov.ro/anunt/ingrijitoare-si-paznic-colegiul-tehnologic-spiru-haret-piatra-neamt-judetul-neamt

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.